Priserne på udstyr tillægges moms ( 25 % ) priserne på ydelser er fritaget for moms.